96_20221229_210400.jpg

Rozhodnutí Disciplinární komise PVS

Chceme s Vámi podělit o rozhodnutí Disciplinární komise PVS

Do Nového roku s čistým štítem

5. listopadu 2022 se hrál jeden turnajů pražského přeboru U14, o kterém jsme informovali na našich webových stránkách. Jsme přesvědčeni, že při tomto turnaji došlo k mnoha pochybením stran zúčastněných (rozhodčí, pořadatele i dalších...)

Rozhodčí tohoto kola po tomto turnaji informovala Komisi rozhodčích o svém jednání. Před Disciplinární komisi PVS byli předvolání Mgr. Stanislav Mitáč a Mgr. Jana Mitáčová.

Níže ve stručnosti průběh těchto jednání...

Disciplinární komise PVS (dále DK) projednala na svém zasedání dne 21.11.2022 v Praze podnět podaný místopředsedou PVS p. R. Činátlem. Jednalo se o článek, který p. Mitáč zveřejnil na stránkách PVK Olympu Praha (komentář k výkonu rozhodčí sl. Selin Garip v utkání PP U14Z hraného 5.11.2022).

DK se seznámila se všemi podklady (podnětem k disciplinárnímu řízení zaslaným místopředsedou PVS Ing. R. Činátlem, uvedeným článkem a vyjádřením p. Mitáče.

DK rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a 3 a čl. 18, odst. 1b

disciplinární řízení zastavit

Zdůvodnění: DK je toho názoru, že jakákoliv kritika, i laická, je v pořádku; maximálně může být nemístná, ale nikoliv proti dobrým mravům.

Možnost se kriticky vyjádřit, případně mít jiný názor, je podstata svobodné společnosti. Rámec nebo mantinely tomu dávají ty mravy, tedy nikoliv kritika samotná, ale způsob, jakým je vedená. V rozporu s mravy je používání vulgarit, výhrůžek nebo záměrná lež.

DK neshledala v uvedeném článku, že by byl v rozporu s výše uvedeným.

Dále

Disciplinární komise PVS (dále DK) projednala na svém zasedání dne 21.11.2022 v Praze jednání pí. Jany Mitáčové– slovní komentář k výkonu rozhodčí sl. Selin Garip v utkání PP U14Z hraného 5.11.2022

DK se seznámila se všemi podklady (podnětem k disciplinárnímu řízení zaslaným předsedou KR PVS Tomášem Bucharem, sděleními rozhodčí S. Garip, trenéra Olympu p. Matouška, asistentky trenéra Olympu pí. Mitáčové a trenéra Tatranu Střešovice p. Červenky). DK v souladu s Disciplinárním řádem volejbalu (dále DŘV) čl. 16, odst. 2 podezřelou na jednání předvolala.

DK rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a 3 a čl. 18, odst. 1a o provinění asistentky trenéra pí. Mitáčové a ukládá jí podle čl. 5, odst. 1b

d ů t k u

Zdůvodnění: asistentka trenéra pí. Mitáčová neoprávněným komentářem k výkonu rozhodčí překročila svojí odpovědnost danou Pravidly volejbalu čl. 5 a nepřispěla tak ke klidnému průběhu utkání. DK dle DŘV čl. 23, odst. 1e, považuje za přitěžující okolnost, že jednání se dopustila při práci s mládeží.


Proti tomuto rozhodnutí jsme okamžitě podali odvolání.


Věc: Odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise č.j. DK/01/22/23 ze dne 21. 11. 2022

Účastník řízení:

Mgr. Jana Mitáčová, nar.    ......

bytem: .....

Tímto se odvolávám k odvolacímu orgánu 2. stupně proti rozhodnutí disciplinární komise Pražského volejbalového svazu č.j. DK/01/22/23 ze dne 21. 11. 2022, a to z následujících důvodů

Jsem přesvědčena, že v průběhu řízení nebylo prokázáno, že bych se dopustila jakéhokoliv disciplinárního provinění. Rozhodnutí neobsahuje konkrétní popis mého jednání, kterým mělo dojít k porušení čl. 5 Pravidel volejbalu.

S ohledem na uvedené proto navrhuji, aby odvolací orgán výše uvedené rozhodnutí disciplinární komise nahradil vlastním rozhodnutím, a to o zastavení disciplinárního řízení, když k provinění nedošlo.

Věc : Rozhodnutí odvolací komise z 21.12. 2022

Rozhodnutí

Odvolací komise rozhodla vyhovět odvolání ve smyslu DŘV čl.25 odstavec a)

a konstatovala, že Mgr. Janě Mitáčové nebude v rámci disciplinárního řízení udělen žádný trest.

                                                                              Ondřej Pastrňák

                                                                     Předseda odvolací komise

Domníváme se, že

odvolací komise měla zrušit rozhodnutí DK a řízení zastavit z důvodu, že nedošlo k disciplinárnímu provinění. A především uvést odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Očekáváme tak omluvu výše jmenovaných, kteří nesprávně podali podněty k DK. I samotná DK mohla postupovat jinak, vlastně v začátku oba podněty měla a mohla zastavit. Jak jsme uváděli v průběhu jednotlivých jednání, situace ze dne 5.11.2022 se dala řešit rozhodně vhodnějšími způsoby.

Naše každodenní trenérská a mnohaletá pedagogická praxe nám dává v mnohém za pravdu.

Obě tyto kauzy nás stály mnoho času, který jsme mohli věnovat sobě a naší rodině. Tato předvolání k DK mají dopad i na jméno našeho klubu PVK Olymp Praha, trenéry, rodiče a především sponzory, kteří s námi chtějí v dalším období spolupracovat.

S napětím nyní očekáváme rozhodnutí Komise mládeže, stanovisko vedoucího soutěže U16 Martina Lepiče a v neposlední řadě i rozhodnutí DK PVS k případu neoprávněných startů hráčky SK Slavia Praha, protože právě tady, v soutěži PVS vidíme velké pochybení, které je umocněno faktem, že se jedná o práci s mládeží, kategorie U16!!

Ze soutěžního řádu ČVS uvádíme:

Hracími důsledky podle odst. 1., písm. b) tohoto článku se postihuje také neoprávněný start hráče v utkání, za což se považuje:

b) start na cizí průkaz,

c) start za družstvo nižší věkové kategorie,

a následují Provinění a postihy,

1. Porušení sportovně-technických předpisů se postihuje za a), b) a c)….